PHOTOVISI
Per fer collages amb fotografies que pugem des del nostre ordinador, que després desarem com a una imatge JPG (amb marca d'aigua), o bé podem capturar la pantalla. No cal registrar-se.

Per començar fem clic al botó Start Creating. A Featured, Top Charts, Newest o Categories seleccionem el model hi fent doble clic:


Després fem clic a Add Photos per pujar les fotografies. Podem afegir figures, text o canviar el fons amb els botons Add Shape, Add Text o Change Background.


Aquí podem capturar la pantalla o fer clic a Continue i després a Download with watermark (descarregar amb marca d'aigua).